من عاشق این قالب! فوق العاده آسان برای استفاده و نتیجه زرق و برق دار است. بنابراین بسیاری از امکانات همه را در نوک انگشتان شما! به خوبی مستند شده است، نیست که شما به آن نیاز دارید 🙂 من یک موضوع جزئی پس از به روز رسانی ۳٫۶ WP بود، بنابراین من تماس نویسنده و WOW – پشتیبانی او به فراتر از آنچه من انتظار بود – ثابت، موضوع بحث من در یک ضربان قلب. سهولت استفاده ۵ ستاره، انعطاف پذیری ۵ ستاره، اسناد ۵ ستاره، پشتیبانی ۵ ستاره. نگه دارید تا کار بزرگ، به دنبال به جلو به خرید بیشتر تم ها