سقف کوبیااکس

جزئیات پروژه

عکس مربوط به سقف کوبیااکس هستش که در دروس خیابان محسنیان انجام دادیم