جزئیات پروژه

اجرای سقف دال بتنی
ارماتور بندی و قالب بندی سقف دال بتنی که در هر پروژه از سه لایی های نو استفاده میکنیم این کار باعث می شود نمای بتن با کیفت وصاف باشد
ودر صورت نیاز از دو دست ابزار استفاده میکنیم