جزئیات پروژه

نصب صحفه ستونها: قیمت نصب صحفه ستون به اندازه صحفه و تعداد بولت صحفه بستگی دارد:
در بعضی پروژه ها شبیه عکس بالا یک صحفه دیگه در زیر قرار دارد که ۳۰ درصد هم به قیمت نصب اضافه میگردد