جزئیات پروژه

اجرای استخر همزمان با ارماتور بندی فونداسیون