جزئیات پروژه

اجرای فونداسیون (نواری )واقع در مهراباد جنوبی