اجرای دیوار حائل و برشی

جزئیات پروژه

اجرای دیوار حائل و برشی در صورت نیاز با قالب نو و اکسپوز اجرا میشود