جزئیات پروژه

قالب بندی فونداسیون به جای کرسی چینی از قالب استفاده شده